2 Palaces in Eastern Poland You Need to Visit

ENG | PL In Poland, there are many beautiful and unique objects that you can fall in love with at first sight. This time I took a closer look at residences in the Lublin Province. I recently introduced you to the wonderful gem in Kozłówka, and now it’s time for more palaces in eastern part of Poland. I am sure that many people have no idea that you can find these beautiful architectural wonders there!

The Jabłonowski Palace in Kock

The classical palace of Anna Jabłonowska is definitely one of the most important monuments of Kock and the pride for the inhabitants. It was built in 1780 and then reconstructed in 1840. The entire palace and park complex consists of the main building and two identical outdoor structures. The outbuildings with quarter – circular arches of the ground floor cloisters connect seamlessly with the main part – the palace. The area behind the property falls on wide terraces towards the vast Wieprz valley. The residential complex is located in the middle of a landscape park, which covers an area of over four hectares.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

The gardens

Originally, all the palace and park complexes together with a part of the garden were created in the quite distant times in the Renaissance style. Duchess Anna Jabłonowska created a sentimental, beautiful Arcadian garden, which was modelled on the ancient Greek land of “happy shepherds”. The main designer of the garden was Szymon Bogumił Zug, but it cannot be ignored that Princess Anna was a co-author of many architectural concepts. The Jabłonowska Garden was famous for its peculiar, very unique plants with over 590 species. Even back in those days you could find pineapples, oranges, lemons growing in the greenhouse. After the death of the owner, along with the reconstruction of the residence by the famous architect Henryk Marconi, the park has been transformed several times. It’s worth going here for the weekend to see the historic residence and the surrounding park!

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Modern times

Currently, despite significant damage and devastation caused by warfare and negligence in the first years after liberation, the palace and park complex is back in shape. Currently, it hosts the House of Culture and the Chamber of National Remembrance dedicated to the Battle of Kock, as well as the State House of Social Assistance.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

It can certainly be said that the Palace of the Duchess Anna of Sapieha Jabłonowska is one of the most beautiful and impressive residences in the Lublin region & palaces in Eastern Poland.

The Potocki Palace in Radzyń Podlaski

A magnificent Rococo residence, located in Radzyń Potocki Palace, is one of the very narrow group of ten such establishments in Europe due to the great artistic value. Other architectural gems of this group include, for example: Versailles, Dresden Zwinger, Potsdam Sanssouci, as well as 2 other palaces in eastern Poland: the Branicki Palace in Białystok or the Royal Wilanów. The Redler sculptures decorating the palace and conservatory are a sensation on the European scale – not only because of their great artistic value, but also because they have survived the war almost in excellent condition. In addition, the building is decorated with original figures that can be viewed even “from the street.”

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

A piece of history

Going back to history, it’s worth pointing out that today’s palace residence was created thanks to Stanisław Antoni Szczuka, who in 1685 ordered to start construction works according to the design of the architect of Jan III Sobieski – August Locci. In the years 1685–1709 the construction was carried out by the French architect de Flerience resulting in a baroque palazzo in fortezza residence style. The residence has had several owners over its years, and several significant modifications have been made and reconstructed. Nowadays the palace is in the hands of the Treasury, because the descendant of one of the last owners, Bronisław Szlubowski, unable to maintain such a large residence, gave it to the State Treasury in 1920. Thanks to this, we are able to visit one of the most beautiful palaces in eastern Poland both on the exteriors & interiors.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Interiors

Rococo interiors of the Radzyński Palace have not survived to our times, but from the preserved photographs it can be concluded that they were kept in the spirit of the Franco – Saxon Rococo.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Modern times

We owe the current appearance of the Palace to the granddaughter of Stanisław Antoni Szczuka – Marianna Kątski and her husband Eustachy Potocki – Lithuanian artillery general, judge of the Crown Tribunal. The Potocki spouses – both extremely rich and allied, possessing many estates scattered in various places of the Polish Commonwealth – decided to create a family nest here in Radzyń. Due to this, they wanted to make the palace “rank” in the country’s hierarchy. They succeeded – magnates used to come to Radzyń to visit the palace, as well as get inspiration for their own constructions. Currently, Radzyń residence is considered one of the most beautiful Rococo palaces not only in eastern Poland, but also in Europe.

Both objects are definitely wonderful pearls of the Lublin province and places to go and see for yourself!

Check out also:

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

***

2 pałace we wschodniej Polsce, które musisz zobaczyć

W Polsce jest mnóstwo pięknych i niepowtarzalnych obiektów, w których można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Tym razem pod lupę wzięłam rezydencje w województwie lubelskim. Niedawno przedstawiłam Wam cudowny Pałac w Kozłówce, a teraz czas na kolejne perełki. Jestem pewna, że wiele osób nie ma pojęcia, że żyje obok takich posiadłości!

Pałac Jabłonowskich w Kocku

Klasycystyczny pałac Anny Jabłonowskiej to zdecydowanie jeden z ważniejszych zabytków Kocka i duma dla mieszkańców. Został zbudowany w 1780 r, a następnie przebudowany w 1840 r. Cały zespół pałacowo-parkowy składa się z budynku głównego oraz dwóch jednakowych oficyn. Oficyny ćwierćkolistymi łukami parterowych krużganków łączą się płynnie z główna częścią – pałacem. Za posiadłością teren opada szerokimi tarasami ku rozległej dolinie Wieprza. Kompleks mieszkalny znajduje się w otulinie z trzech stron parkiem krajobrazowym, który rozpościera się na powierzchni ponad czterech hektarów.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Ogrody

Pierwotnie wszelkie założenia pałacowo-parkowe wraz z częścią ogrodu powstało w dość odległych czasach Firlejów, w stylu renesansowym. Księżna Anna Jabłonowska stworzyła zaś sentymentalny, przepiękny ogród arkadyjski, który wzorowany był na starogreckiej krainie “szczęśliwych pasterzy”. Głównym projektantem ogrodu był Szymon Bogumił Zug, ale nie można pominąć faktu, że księżna Anna była współautorką wielu koncepcji architektonicznych. Ogród Jabłonowskiej słynął z osobliwych, bardzo unikalnych roślin, do których należało ponad 590 gatunków. Już w tamtych czasach w cieplarni hodowano: ananasy, pomarańcze, cytryny. Po śmierci właścicielki, wraz z przebudową rezydencji dokonaną przez znanego architekta Henryka Marconiego, park został kilkakrotnie przekształcany. Aby zobaczyć zabytkową rezydencję i otaczający ją park, warto wybrać się tu na weekend.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Czasy współczesne

Obecnie, mimo znacznych zniszczeń i spustoszeń spowodowanych działaniami wojennymi i zaniedbaniami w pierwszych latach po wyzwoleniu, zespół pałacowo-parkowy prezentuje się w wspaniale. Obecnie mieści się tu – Dom Kultury i Izba Pamięci Narodowej poświęcona Bitwie pod Kockiem oraz Państwowy Dom Pomocy Społecznej.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Z pewnością można powiedzieć, że Pałac Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej to jedna z piękniejszych i najokazalszych rezydencji na Lubelszczyźnie.

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim

Wspaniała rezydencja rokokowa, jaką jest niesamowity, umiejscowiony w Radzyniu Pałac Potockich, ze względu na ogromne walory artystyczne zaliczana jest do bardzo wąskiego grona dziesięciu tego typu założeń w Europie. Wymienić w tej grupie możemy np. Wersal, drezdeński Zwinger, poczdamski Sanssouci, a w Polsce pałac Branickich w Białymstoku czy królewski Wilanów. Ewenementem i zaskoczeniem zaś w skali Europy są zdobiące pałac i oranżerię rzeźby Redlera – nie tylko z powodu ich wielkiej wartości artystycznej, ale także z tego względu, że tu zachowały się niemal w komplecie w świetnym stanie. W dodatku budowlę zdobią oryginały, które można oglądać nawet “z ulicy”.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Odrobina historii

Sięgając historii wskazuję się, że dzisiejsza rezydencja pałacowa powstała dzięki Stanisławowi Antoniemu Szczuce, który w 1685 roku polecił rozpocząć prace budowlane według projektu architekta Jana III Sobieskiego – Augusta Locciego. W latach 1685–1709 budowę przeprowadził francuski architekt de Flerience i w rezultacie powstała barokowa rezydencja typu palazzo in fortezza. Rezydencja miała przez swoje lata istnienia kilku właścicieli i dokonywano kilku znaczących modyfikacji i przebudowywano ją. W obecnych czasach, po przejściu długiej drogi nabywców – pałac jest w rękach Skarbu Państwa, gdyż potomek jednego z ostatnich właścicieli Antoniego Szlubowskiego – Bronisław Szlubowski, nie mogąc utrzymać tak wielkiej rezydencji, oddał ją w 1920 roku na rzecz właśnie Skarbu Państwa.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland
Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Wystrój wnętrz

Rokokowe wnętrza pałacu Radzyńskiego nie zachowały się do naszych czasów, z zachowanych zdjęć można jedynie wywnioskować, że utrzymane one były w duchu rokoka francusko-saskiego, z zachowaną delikatnością i przejrzystością oraz oszczędnością motywów.

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Czasy współczesne

Obecny wygląd Pałacu zawdzięczamy wnuczce Stanisława Antoniego Szczuki – Mariannie z Kątskich i jej małżonkowi Eustachemu Potockiemu – generałowi artylerii litewskiej, sędzi Trybunału Koronnego. Małżonkowie Potoccy – oboje niezwykle bogaci i skoligaceni, mający w posiadaniu wiele majątków rozsianych w różnych miejscach Rzeczypospolitej, tu właśnie – w Radzyniu postanowili stworzyć gniazdo rodowe, więc pałacowi pragnęli nadać odpowiednia rangę. Udało się to – do Radzynia przyjeżdżali magnaci, by pałac zwiedzać, czasem także – by się na nim wzorować. W efekcie powstała wspaniała budowla, uznawana za jedną z najpiękniejszych rokokowych rezydencji nie tylko w Polsce, ale i Europie. Apoteozie rodu miały służyć zdobiące pałac rzeźby Jana Chryzostoma Redlera.

Oba obiekty to zdecydowanie perły województwa lubelskiego i miejsca do których warto pojechać i zobaczyć na własne oczy!

Zobacz także:

Palaces in Eastern Poland Instagrammable Places Poland Beautiful places to Poland what to see in Poland

Share: