What causes seasickness & best remedies

ENG | PL Seasickness is a problem for many people who – if it wasn’t for it -would love sea sailing, cruises and other activities at sea. What causes seasickness? Can it be successfully combated? Can we alleviate the suffering that is caused by the sensitivity of the labyrinth responsible for the sense of balance? We know the answers to these questions and yes, it’s possible! The advice provided here will be useful not only for the wannabe sea-travellers, but also for more sensitive inland sailors.

What is seasickness?

From a scientific point of view – seasickness is a term that describes a set of symptoms that can occur when traveling by ship or other recreational means of transport (yacht, sailboat). Unpleasant physical reactions are more common in children, but they can also affect adults, regardless of age and gender. How annoying can undesirable symptoms be and how effectively they can ruin a cruise is best known to people sensitive to wave movement. This condition is a type of motion sickness known to us from the land, but felt on board. It is worth noting that people suffering from it claim that the symptoms are, however, much more intense than in land transport. When attempting to understand what exactly it is, it’s also important to have a look at what causes seasickness.

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

What causes seasickness?

Unpleasant symptoms occur when the movement that receives the labyrinth in the inner ear differs from the movement that the eyes register. Such conflicting signals reaching the brain cause the nervous system to trigger various defense reactions, which include: dizziness, nausea, vomiting; are what causes seasickness. So it can be said that what causes seasickness is therefore a natural reaction of the body to a swaying environment, while the symptoms in different people and in different conditions are of varying severity – from a simple decrease in appetite, through stomach discomfort to exhausting dizziness and vomiting.

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

Did you know that…?

Not only people suffer from seasickness, animals do as well – a dog or a cat taken on a cruise can also experience these troublesome feelings. It is worth thinking about our four-legged friends in these situations as well.

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

Unofficially it is said that every sailor has his own so-called wavelength and may unexpectedly experience seasickness if in sufficiently severe conditions at sea.

First symptoms

This type of disease usually begins within half an hour of larger waves appearing at sea, although it is worth mentioning that in some individual cases, even gentle swaying is sufficient, e.g. on a lake. First you feel pain or dizziness and saliva production increases markedly. Then you feel nausea, which eventually leads to vomiting. Unfortunately – even after emptying the stomach, the vomiting often persists and it is very difficult to control retching. In this situation, there is no possibility of drinking or eating even the smallest portion of food, which in a perspective of several days on sea can lead to a very serious dehydration – even life-threatening!

Sea sickness has grown into numerous myths and anecdotes. This is how people who do not have this condition often speak about it. It should be remembered that often, however, the symptoms are so strong (dizziness and torsions) that such a person is unable to stand on their feet, loses their orientation and can easily get an accident – in the worst case fall overboard.

Summing up – the most common symptoms of seasickness are:

⭐ lack of appetite
⭐ nausea
⭐ sweating
⭐ general weakness
⭐ dizziness and headache
⭐ vomiting

Can seasickness be prevented?

Of course! Knowing that you have a problem with seasickness, it is worth using the right drugs before the planned cruise. There are numerous products available on the market that can be bought without a prescription. A great number of these contains ginger – for the youngest children available in the form of syrup, for the slightly older children in the form of lollipops, while for the oldest children and adults the seasickness prevention medicines are in the form of tablets. Currently there is also a patch (the only agent for external use), which works on the principle of acupuncture – it presses the appropriate points on the wrists and thus is to prevent the occurrence of the symptoms of seasickness. In addition, in pharmacies you can also find homeopathic remedies in the form of drops or suppositories (available on prescription) and preparations containing dimenhydramine. It should also be remembered that for people with very severe symptoms, prescription drugs are available, including those containing promethazine. Drugs against seasickness should be used before traveling. Alternatively, you can also take medication as soon as you start feeling dizzy, but keep in mind that it may be much less effective then.

In case of delicate symptoms…

…adequate behavior on board is enough to keep the seasickness from getting worse. It is recommended to:

  • observe the horizon or some fixed point on the shore;
  • actively participate in sailing (steering and operating of sails) and conversations;
  • lay down and close your eyes;
  • eat a very light meal before setting out. It is worth noting that you should avoid fried foods and raw vegetables and fruits that stay in your stomach for a long time. Both strong coffee, cocoa and strong black tea are irritating to the stomach. You can eat: overcooked porridge, toast with cheese or lean meats, rice wafers, boiled eggs, cottage cheese, and it’s best to drink fruit teas and still water.

Remember!

For the medicines to be effective, they must be absorbed from the stomach before they flow out. Therefore, they should be taken up to an hour or more before breakfast (light!). Then, depending on the length of the trip, degree of swing and individual sensitivity to the drug, the dose should be repeated every 6 – 12 hours.

Now that you know what causes seasickness, what is it & how to prevent its symptoms, we can lift your spirits by telling you some important positive information. What’s interesting about seasickness is that the symptoms disappear almost immediately after the movement stops! After docking at port, the nausea, dizziness and vomiting will literally disappear as if by magic. That’s one uplifting information!

You might want to check out our other tips regarding travelling at sea:

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies
What causes seasickness

***

Choroba morska – kiedy powstaje i jak jej zapobiegać?

Seasickness, zwana po polsku chorobą morską, jest problemem wielu osób, które – gdyby nie ona! – uwielbiałyby morskie żeglowanie, rejsy i inne aktywności na morzu. Czy da się ją skutecznie zwalczać? Czy możemy złagodzić cierpienia, które spowodowane są wrażliwością odpowiedzialnego za zmysł równowagi – błędnika? Okazuje się, że tak! Co ważne – zawarte tu porady przydadzą się również wrażliwszym żeglarzom śródlądowym.

Czym jest choroba morska?

Z naukowego punktu widzenia – choroba morska to termin określający zespół objawów, które mogą wystąpić podczas podróży statkiem lub innym środkiem transportu wodnego o charakterze rekreacyjnym (jacht, żaglówka). Nieprzyjemne dolegliwości częściej występują u dzieci, ale mogą także zaatakować osoby dorosłe, niezależnie od wieku i płci. O tym, jak dokuczliwe potrafią być niepożądane objawy i jak skutecznie mogą zepsuć rejs lub wypoczynek pod żaglami, najlepiej wiedzą osoby wrażliwe na ruch falowy. Ta przypadłość to rodzaj znanej nam z lądu choroby lokomocyjnej, ale odczuwanej na statku. Warto dodać, że ludzie cierpiący na nią twierdzą, że symptomy są jednak znacznie bardziej intensywne niż w lądowych środkach lokomocji.

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

Co powoduje chorobę morską?

Przykre objawy występują wtedy, gdy ruch, który odbiera błędnik w uchu wewnętrznym, różni się od ruchu, który rejestrują oczy. Takie sprzeczne sygnały, docierając do mózgu, powodują uruchomienie przez układ nerwowy różnych reakcji obronnych, do których należą: zawroty głowy, nudności, wymioty. Można więc powiedzieć, że choroba morska jest więc naturalną reakcją organizmu na rozkołysane otoczenie, a objawy u różnych osób i w różnych warunkach mają różne nasilenie – od zwykłego spadku apetytu, poprzez dyskomfort w żołądku po męczące zawroty głowy i wymioty.

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

Czy wiesz, że…?

Na chorobę morską cierpią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta – pies czy kot zabrany na rejs również może doświadczyć tych nieprzyjemnych dolegliwości. Warto, więc pomyśleć także o naszych czworonożnych przyjaciołach.

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

Nieoficjalnie mówi się, że każdy żeglarz ma tzw. swoją długość fali i może niespodzianie doświadczyć choroby morskiej, jeśli tylko znajdzie się w odpowiednio ciężkich warunkach na morzu.

Pierwsze symptomy

Ten rodzaj choroby zaczyna się zazwyczaj w ciągu pół godziny od pojawienia się na morzu większych fal, choć warto wspomnieć, że w niektórych indywidualnych przypadkach wystarczy nawet delikatne kołysanie, np. na jeziorze. Najpierw odczuwa się ból lub zawroty głowy i wyraźnie zwiększa się produkcja śliny. Zazwyczaj też występuje pocenie i senność. Następnie odczuwa się nudności, które w efekcie prowadzą do wymiotów. Niefortunnie – nawet po opróżnieniu żołądka torsje często nie ustępują i bardzo trudno jest opanować odruchy wymiotne. W takiej sytuacji nie ma mowy o napiciu się czy zjedzeniu nawet najmniejszej porcji jedzenia, co w sytuacji kilku dni na wodzie może grozić bardzo poważnym odwodnieniem – nawet zagrażającym życiu!

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies

Choroba morska obrosła w liczne mity i anegdoty dość często powtarzane. Niejednokrotnie w ten sposób wypowiadają się na ten temat ludzie, którzy nie mając tej przypadłości. Trzeba pamiętać, że często jednak objawy są na tyle silne (zawroty głowy i torsje), że taka osoba nie jest w stanie ustać na nogach, traci orientację i łatwo może ulec wypadkowi – w najgorszym przypadku wypaść za burtę.

Reasumując – do najczęstszych objawów choroby morskiej należą:

⭐złe samopoczucie,
⭐brak apetytu,
⭐nudności,
⭐potliwość,
⭐ogólne osłabienie,
⭐zawroty i bóle głowy,
⭐wymioty.

Czy chorobie morskiej można zapobiegać?

Oczywiście, że tak. Wiedząc o tym, że mamy problem z chorobą morską, warto przed planowanym rejsem zastosować właściwe leki. Na rynku dostępne są liczne preparaty, które można kupić bez recepty. Przede wszystkim, wśród licznych preparatów, znajdziemy w aptece produkty zawierające w swym składzie imbir – dla najmłodszych dzieci dostępne w formie syropu, dla trochę starszych dzieci w postaci lizaków, zaś dla najstarszych dzieci i dorosłych preparaty są w formie tabletek. Obecnie na rynku dostępny jest również plaster (jedyny środek do stosowania zewnętrznego), który działa na zasadzie akupunktury – uciska on odpowiednie punkty na nadgarstkach i w ten sposób ma zapobiegać wystąpieniu objawów choroby morskiej. Dodatkowo w aptekach można znaleźć również środki homeopatyczne w postaci kropli lub czopków (dostępne na receptę) oraz preparaty zawierające w swym składzie dimenhydraminę. Należy też pamiętać, że dla osób, u których objawy choroby morskiej są bardzo nasilone, przeznaczone są środki dostępne ne receptę, miedzy innymi zawierające w swym składzie prometazynę. Leki przeciwko chorobie morskiej powinno się stosować przed podróżą. Ewentualnie, już w czasie pojawienia się dolegliwości, także można zażyć leki, jednak należy pamiętać, że wtedy mogą one okazać się znacznie mniej skuteczne. Oczywiście jak wszystkie inne leki tak i te przeciwko chorobie morskiej mają działania uboczne. Do najczęściej wymienianych należy senność. Jednak nie należy sobie wyobrażać przemożnej senności jak po leku nasennym – jest to raczej niezbyt silne uczucie znużenia.

W przypadku delikatnych objawów…

…wystarczy odpowiednie zachowanie na pokładzie, żeby się one nie nasiliły. Zaleca się:

  • obserwować horyzont lub jakiś stały punkt na brzegu;
  • aktywnie uczestniczyć w żegludze (sterowanie i obsługa żagli) oraz w rozmowach;
  • położyć się i zamknąć oczy;
  • zjeść bardzo lekki posiłek przed wypłynięciem. Warto zaznaczyć, że należy unikać smażonych potraw oraz surowych warzyw i owoców, które długo zalegają w żołądku. Zarówno mocna kawa, kakao jak i mocna czarna herbata działają na żołądek drażniąco. Można jeść: rozgotowaną owsiankę, tosty z serem lub chudą wędliną, wafle ryżowe, jajka gotowane, twarożki, a do picia najlepiej przygotowywać owocowe herbaty i niegazowaną wodę.

Zapamiętaj!

Aby leki były skuteczne, muszą się wchłonąć z żołądka jeszcze przed wypłynięciem. Dlatego należy je przyjmować nawet godzinę lub dłużej przed śniadaniem (lekkim!). Potem w zależności od długości wyprawy, stopnia rozkołysu i indywidualnej wrażliwości na lek, należy powtarzać dawkę co 6 – 12 godzin.

Ciekawe w chorobie morskiej jest to, że objawy wycofują się niemal natychmiast po ustaniu rozkołysu. Wystarczy wpłynąć do portu czy dobrze osłoniętej zatoki, by nudności, zawroty głowy i wymioty zniknęły dosłownie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ot – taki pozytyw podnoszący na duchu!

Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł, zerknij również na inne posty dotyczące rejsowania:

What causes seasickness seasickness cruise seasickness remedies
What causes seasickness

Share: